Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

PROJEKT JE FINANČNĚ PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

 

!!! SBORNÍK !!!

Finální výstup projektu v podobě sborníku obsahujícího policy papery a další podkladové materiály si můžete stáhnout níže. Pokud máte zájem o papírový výtisk sborníku, napište si o něj spolu s uvedením své poštovní adresy na pctr@vsci.cz.

 

Obálka sborníku:

Strategicka koncepce - zajmy a priority CR - obalka.pdf (74,6 kB)

 

Kompletní text sborníku:

Strategicka koncepce - zajmy a priority CR.pdf (2,5 MB)

 

Průvodní dopis ke sborníku:

Dopis ke sborniku.pdf (69 kB)

 

 

VÝCHODISKA PROJEKTU

Od podzimu 2009 pracuje NATO na přípravě své nové Strategické koncepce, která má nahradit dnes již zastaralý dokument z roku 1999. Na oficiálních stránkách aliance byla zřízena specializovaná sekce, jejímž účelem je o procesu přípravy nové koncepce informovat veřejnost.

V zimě a na jaře 2010 sbírala dvanáctičlenná expertní skupina, jmenovaná generálním tajemníkem NATO, podněty z členských států a analyzovala je.

17. května 2010  zveřejnila expertní skupina závěry své půlroční práce v podobě zprávy NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement.

Na základě doporučení expertní skupiny nyní generální tajemník připravuje svůj návrh nové strategické koncepce, se kterým na konci září 2010 seznámí vlády členských zemí.

Od září do listopadu 2010 bude v rámci aliance probíhat debata (na úrovni velvyslanců a vlád) a návrhu předloženém generálním tajemníkem.

Výsledkem bude finální návrh, předložený ke schválení summitu NATO v Lisabonu v listopadu 2010.

Na schválení nové strategické koncepce NATO bude od začátku roku 2011 navazovat příprava nové Bezpečnostní strategie České republiky. Stávající znění tohoto dokumentu pochází z roku 2003 a již zastaralé. Nová česká bezpečnostní strategie z roku 2011 by měla obsahově vycházet právě z nové strategické koncepce NATO.

.................................................................................................

Podle generálního tajemníka i členů expertní skupiny má být proces přípravy nové Strategické koncepce maximálně otevřený a transparentní. Aktivní zapojení odborné veřejnosti a nevládních organizací z členských států je vítáno.

Příprava nové Strategické koncepce zahrnuje reflexi široké škály problémů, mezi které patří především:

 • identita Západu ve 21. století a smysl NATO
 • postavení NATO v současném mezinárodním prostředí
 • vztahy NATO k jiným mezinárodním organizacím
 • smysl kolektivní obrany a odstrašení
 • role NATO v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení a zamezení proliferaci
 • vymezení oblastí bezpečnosti, ve kterých se chce NATO angažovat
 • specifikace bezpečnostních hrozeb
 • další rozšiřování NATO a vztahy s partnerskými a nečlenskými státy včetně Ruska
 • schopnosti a nástroje, které má NATO rozvíjet, včetně otázky obranného plánování
 • koordinace nákupů vojenské techniky mezi členskými státy

Příprava nové Strategické koncepce přichází v době, kdy si Česká republika neví se svými členstvím v NATO příliš rady. V uplynulých měsících a letech se objevují pochyby o smyslu a hodnotě našeho členství v Alianci, a to na obou stranách politického spektra.

 • Naplnilo se to, co jsme od členství v NATO očekávali?
 • Vyvíjí se NATO směrem, který považujeme za žádoucí?
 • Řeší NATO problémy, které považujeme za podstatné?
 • Vytváří si schopnosti a nástroje, které jsou adekvátní současnému bezpečnostnímu prostředí a zájmům ČR?
 • Je NATO dostatečným rámcem pro bezpečnostně-politické vztahy mezi ČR a USA?
 • Jsou členové NATO schopni dohody v zásadních otázkách, které se týkají českých bezpečnostně-politických zájmů?
 • Zanedbalo NATO obranné plánování a teritoriální obranu nových členských států, nebo se naopak jedná o zastaralou agendu?
 • Můžeme se v případě nouze na členství v NATO spolehnout?
 • Je Článek 5 Washingtonské smlouvy dostatečně věrohodný, nebo bychom měli usilovat o jeho posílení? Pokud ano, jak?
 • Jak co nejlépe skloubit členství v NATO a EU?
 • Jakou roli by Česká republika měla hrát rámci NATO? O co by měla usilovat?
 • Co by Česká republika měla od svých spojenců očekávat a co by jim naopak měla nabídnout?

Úroveň veřejné zahraničněpolitické a bezpečnostněpolitické diskuse v České republice, která by se výše uvedenými otázkami kompetentně zabývala, je v posledních letech  nízká. Tato tendence je zřejmá především od vstupu země do EU v roce 2004. Zájem médií a politických stran o problematiku NATO a evropské bezpečnosti je nesoustavný.

Příprava nové Strategické koncepce proto představuje pro českou bezpečnostní komunitu (akademická pracoviště, nevládní organizace) vhodnou příležitost k tomu, aby se pokusila českou zahraničněpolitickou a bezpečnostněpolitickou diskusi posunout na vyšší kvalitativní úroveň a zapojit do ní subjekty, které se jí dosud účastnily nedostatečně (média, poslanci a senátoři, politické strany).

 

CÍLE

Cíle projektu jsou tři. Prvním je přispět ke kultivaci české zahraničněpolitické a bezpečnostněpolitické diskuse a vnést do práce české bezpečnostní komunity novou kvalitu.

Druhým cílem je provést prakticky využitelnou analýzu témat a problémů, které jsou v souvislosti s přípravou nové Strategické koncepce relevantní pro Českou republiku, a identifikovat české zájmy a priority.

Předmětem analýzy a případných doporučení bude také role České republiky v NATO. Vztah mezi ČR a Aliancí je nutné chápat obousměrně – nejen „co může NATO udělat pro nás“ (co by měla nová strategická koncepce obsahovat, aby to vyhovovalo českých zájmům), ale také „co bychom měli udělat pro NATO“ (v jakých oblastech by Česká republika měla změnit svůj dosavadní přístup, aby posílila svou věrohodnost a zvýšila svůj přínos jako spojence).

Třetím cílem je napomoci tomu, aby byla témata související s NATO a s přípravou nové Strategické koncepce lépe a soustavněji reprezentována v českých médiích.

K dosažení těchto cílů bude vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců českých akademických institucí a nevládních organizací (think-tanků), které ze zabývají problematikou mezinárodní bezpečnosti, transatlantických vztahů a NATO.

Pracovní skupina zpracuje sadu doporučení, která bude následně prezentována níže uvedeným cílovým skupinám.

 

CÍLOVÉ SKUPINY 

 • poslanci a senátoři a jejich poradci a asistenti
 • odborné komise politických stran
 • relevantní pracovníci MZV a MO
 • tištěná a elektronická média

 


Kontakt

Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

tel: 221 506 737